Kompaniýanyň tertibi

Biz hakda

6 ýyldan gowrak senagat tejribesi

Ganzhou Jiuyi International Trade Co., Ltd., "dünýädäki apelsiniň dogduk mekany", "Hakkanyň beshigi" we "dünýä wolfram magdan paýtagty" hökmünde tanalýan Ganjouda ýerleşýär.Professional haýwanlary üpjün ediji we eksport ediji.Haýwanlaryň metal kapasasy, guş kafesi, öý haýwanlaryny taýýarlamak üçin enjamlar, öý haýwanlarynyň gözelligini arassalaýyş enjamlary, maşgala syýahat öý haýwanlary höwürtgesi, öý haýwanlaryny iýmitlendirmek üçin enjamlar, öý haýwanlary üçin oýunjaklar, haýwan eşikleri we beýleki öý haýwanlary öndürmekde ýöriteleşýäris.

Önümler materik Hytaý, Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we Amerika, Afrika, Günorta Amerika we beýleki ýurtlary öz içine alýar.Pikirleriňize we nusgalaryňyza esaslanyp OEM / ODM önümlerini çalt dizaýn edip we öndürip bileris.Hil gözegçiligi şygar däl-de, hereketdir.Müşderiniň ýokary standartlaryna laýyk gelmek üçin amallaryň ähli ugurlarynda berk hil gözegçiligi amala aşyrylýar.Bu pelsepe önümçilik prosesiniň ähli derejelerine aralaşdy, şol sanda: 1) gelýän gözleg, 2) işiň dowamy, 3) taýýar önüm barlagy we 4) tötänleýin ammar barlagy.

Arza

Programma ssenarileri

Haýwan önümleriniň köp görnüşini, it önümlerini, pişik önümlerini, syçan önümlerini, guş önümlerini, balyk önümlerini, towuk önümlerini we ş.m. satýarys.

 • Balyk tutmak Bait ýaşyl gyzyl gurçuk Täze janly gan gurçugy Livingaşaýan gurçuk Nereis gurçuklary
 • Qualityokary hilli goýy çal pişik dyrnaçak agajy 126 sm beýik pişik öýi pişik agajy
 • Täze önüm çekiş görnüşiniň gurluşy akylly akylly, uly ysy ýokaşdyryjy pişik hapa gutusy
 • Gyzgyn satylýan gönüburçly ekologiki kiçi balyk baky ultra ak aýna 5mm aýna akwarium
 • Iň köp satylýan reflektor süýt matasy yzyna çekilip bilinýän çekimsiz it iti
 • Öndürijiniň iň köp satylýan mesh dem alýan it döşi we arka açyk açyk çekiş arkan döşi we arkasy
 • Kiçi we orta itler üçin amatly lýubo bilen iň köp satylýan eplenýän metal it kafesi
 • Zawod üpjünçiligi Simönekeý arzan ýörite tutujy Hytaý Guşlar üçin ownuk poslamaýan polat, afrikaly çal tutujy guş kapasasy
 • Esasy kabinet ekologiki landşaft aýna suw akwariumy doly aşaky süzgüç tanky ekologiki akwarium sessiz içki balyk baky
 • Qualityokary hilli sazlanyp bilinýän egin gaýyş Haýwan syýahat sumkasy penjire pişigi götermek üçin gap
şahadatnamasy

Içerki
Jikme-jiklikler

Amazon-da guşlaryň gyzgyn satuw gapaklary Gaty ululykly simli guş höwürtgesi metal kapas tutujy guş kafesi
 • Handleokarky tutawajyň dizaýny guş guşlaryny herekete getirmek üçin amatlydyr

 • Guşlaryň erkin gezmegi üçin amatly iki sany taýak bar

 • Aşakdaky lýuboý dizaýny, guş damjalaryny arassalamak üçin amatly.

 • Guşlaryň iýmegi üçin iki sany guty bar.

Balyk baky
 • Handleokarky tutawajyň dizaýny guş guşlaryny herekete getirmek üçin amatlydyr

 • Guşlaryň erkin gezmegi üçin amatly iki sany taýak bar

 • Aşakdaky lýuboý dizaýny, guş damjalaryny arassalamak üçin amatly.

 • Guşlaryň iýmegi üçin iki sany guty bar.

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!